نام کاربری   رمز عبور  

Send Message

Our Address

آدرس : مشهد ، بلوار جانباز، تقاطع فرامرز عباسی، مجتمع تجاری اداری کیان سنتر 2 ، طبقه دهم واحد 1003
بندرعباس، بلوار دانشمند، ساختمان نصیری، طبقه اول
Telephone:0098 51 3614 4458
FAX:0098 51 3614 4558
E-mail: att1390@yahoo.com,att1390@gmail.com
آدرس ارسال کالا :
consignee : AZAR TASH TOOS INT CO.
Bandar abbas Iran
Tel: 0098 76 3342 0031
Mobile: 0098 915 316 9638
آدرس ارسال اسناد :
بندرعباس، بلوار دانشمند، ساختمان نصیری، طبقه اول
DOCUMENTS :
Floor 1 - Nasiri Bild - Daneshmand Blv - BANDAR ABBAS - IRAN - Post code 7917897835.
TEL: 0098 76 3342 0031 - 32
Mobile: 0098 915 316 9638